Veřejně podpořené projekty

Děkujeme našim donorům.

Zpět

Probíhající projekty:

Peer mentoring pro vozíčkáře s poraněním míchy

Peer mentoring funguje na principu sdílení vlastních zkušeností. Mentorem je vozíčkář, který je delší dobu po poškození míchy a je na postižení dobře adaptován. Pomáhá jako průvodce v nové životní situaci vozíčkáři, který je krátce po vzniku zdravotního postižení. Peer mentor a nový vozíčkář by měli být stejného pohlaví, podobného věku a odpovídající diagnózy (para/ tetraplegie). Bude pracovat také s rodinnými příslušníky a blízkými nových vozíčkářů.

Projekt realizuje Česká asociace paraplegiků – CZEPA.
LOM  je partnerem projektu.
Více zde: https://www.czepa.cz/cinnost/peer-mentoring/

Muži proti násilí na ženách a dětech

Projekt přispívá k primární a sekundární prevenci domácího násilí na území hl. m. Prahy díky terapeutické práci s muži, kteří obtížně zvládají svou agresivitu a vztek a dopouštějí se násilí na svých partnerkách a dětech. Projekt zahrnuje skupinovou terapii násilných osob na základě inovativní metody „zvládání vzteku“, dále pak individuální poradenství a preventivně – informativní kampaň na internetu. V rámci platformy pro práci s násilím se uskuteční tři kulaté stoly, jejíž cílem je definovat slabé a silné stránky české praxe a společně ustanovit další cíle. Definované konkrétní kroky budou směřovat k tomu, aby se práce s násilnými muži v ČR dostala do souladu s evropskými standardy. Projekt je financován ze zdrojů MV ČR a Magistrátu hl.m. Prahy.

       

Tátové na křižovatce

Cílem projektu je podpora rodičovských kompetencí mužů-otců, kteří chtějí být aktivní v péči o děti, a to pomocí vzdělávacích seminářů, poradenství a informačního servisu. Zvláštní pozornost se věnuje situacím, které se pro jejich otcovskou roli ukazují jako zlomové. Muži zapojení do projektu budou mít možnost zúčastnit se odborného semináře „Otec u porodu“, jehož cílem je příprava na příchod dítěte z mužské perspektivy a pokrytí témat souvisejících s rolí otce u porodu, péčí o novorozeně a sebe sama, podporou partnerky i řešením potenciálních krizových situací. Dalším odborným seminářem pro muže je „Táta a rozvod“ “, jehož cílem je pomoci zvládnout krizi související s rozpadem rodiny a najít pozitivní cesty komunikace a spolupráce s bývalou partnerkou. Stěžejní aktivitou je vytvoření informační platformy pro rodiče „tataweb.cz“, jejímž cílem je shromažďovat komplexní a koncentrované informace o benefitech zapojení otců do péče o děti, již od útlého věku, tipy na slaďování pracovního a rodinného života, informace k možnostem čerpání otcovské a rodičovské dovolené otcem, tipy k přípravě na narození dítěte atp. Platforma nabídne také psychologické poradenství, které LOM dlouhodobě mužům poskytuje.

Výchova bez násilí

Hlavním cílem projektu je podpořit veřejnou diskusi o tělesném trestání a především podpořit rodiče, kteří tělesné tresty používat nechtějí, ale chybí jim znalosti a rodičovské dovednosti, které by jim pomohli zvládnout výchovu dětí bez použití násilí. V rámci projektu bude realizováno 5 kurzů Výchova bez násilí a je poskytováno poradenství na téma výchovy bez fyzických trestů. Zároveň probíhá síťování odborníků a organizací pohybujících se v daném tématu, a proběhne též osvětová kampaň.

Aktivity projektu Výchova bez násilí jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Rozvoj kapacit a profesionalizace Ligy otevřených mužů, z.s.

Projekt zvyšuje kapacity Ligy otevřených mužů a tak přispívá k profesionalizaci jejích zaměstnanců i celé organizace v klíčových oblastech strategie organizace a poslání, financování a fundraising, lidské zdroje, marketing a PR a kvalita služeb/produktů. Zvýšení kapacit bude dosaženo zejména díky formalizaci vnitřních procesů v organizaci, spolupráci s externími experty a vzdělávání zaměstnanců, a to s důrazem na získávání know-how a zkušeností od obdobných spolupracujících organizací v zahraničí. Projekt posílí důvěryhodnost a kvalitu řízení a práce s cílovými skupinami LOMu jako jediné organizace v ČR zaměřené na sociální začleňování  a rovnost žen a mužů z mužské perspektivy.

Projekt ROZVOJ KAPACIT A  PROFESIONALIZACE LIGY OTEVŘENÝCH MUŽŮ, Z.S.

je spolufinancován Evropskou unií.

logo_eu

Projekt Patron

Projekt „Patron“ vznikl na základě expertních dovedností dvou partnerských organizací Liga otevřených mužů (LOM) a Múzy dětem. Více na www.ipatron.cz

V projektu je podporována schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 17 – 21 let začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života.

logo_eu

logo_esf

 

Ukončené projekty:

Alkohol pod kontrolou

Záměrem projektu je v průběhu 12 měsíců zvýšit povědomí mužů v ČR o otázkách týkajících se rizikového užívání alkoholu, motivovat je k odpovědnějšímu přístupu ke konzumaci alkoholu. Filozofie projektu vychází z přesvědčení, že osobní a společenská odpovědnost bude mít na konzumaci alkoholu větší dopad než restriktivní strategie. Projekt proto neoperuje s konceptem abstinence, nýbrž s konceptem střízlivosti, která představuje společenskou a následně i osobní hodnotu.

Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Evaluační zpráva z projektu Alkohol pod kontrolou ke stažení.

Projekt Muži proti násilí na ženách a dětech

V období 1.7.2014 – 30.6.2015 LOM ve spolupráci s norskou partnerskou organizací Reform přináší do české praxe metodu zvládání vzteku (anger management), která učí klienty efektivnímu zvládání své agresivity v partnerských vztazích i ve výchově dětí a předcházet tak případům domácího násilí. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z programu Rodina a ochrana práv dětí. Více informací zde.
Od dubna do května 2015 Liga otevřených mužů, z.s. dále realizovala projekt bilaterální spolupráce „Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR“. V jeho rámci navštívili zástupci LOMu tři norské organizace: Alternativ til Vold (ATV), Reform a NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – Národní centrum pro výzkum násilí a traumatu) a sdíleli s nimi zkušenosti o práci s muži, kteří se dopouštějí násilného chování v blízkých vztazích. Projekt byl podpořen z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci Nadace Open Society Fund Praha financovaného z Norských fondů.

osf_praha_cznorway_grants

 

Projekt Muži a rovné příležitosti: švýcarsko-české sdílení zkušeností

V období 1.9.2014 – 28.2.2015 LOM ve spolupráci se švýcarskou partnerskou organizací männer.ch projekt zaměřený na sdílení zkušeností dvou organizací zabývajících se genderovými tématy z mužské perspektivy, prostřednictvím konzultací a společného workshopu v ČR. Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

SWISS_Cntrb_LOGO_MODRE

mpsv  vnitroolomoucky_kraj

Projekt Změna pro LOM

V období 1.9.2013 – 31.12.2014 LOM realizuje projekt Změna pro LOM, který podporuje rozvoj organizace. Smyslem projektu je profesionalizace organizace. Projekt má dva hlavní cíle:

1) Podpora personální a odborné kvality LOMu.

2) Zajištění udržitelného financování činnosti LOMu. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Hlavního města Prahy.

oppa     EU_PRAHA

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Pěstujme pěstouny

Projekt na podporu mužů – pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče

V období 1.4.2015 – 31.3.2016 LOM ve spolupráci s partnerskými organizacemi Děti patří domů a RC Routa realizuje projekt podporující pěstouny a zaměřující se na zlepšení situace dětí vyrůstajících v pěstounské péči a na zvýšení kvality poskytované pěstounské péče.

V projektu se uskuteční kurzy pro muže-pěstouny a děti svěřené do pěstounské péče a je začleňováno specifické vzdělávání a poradenství pro muže – pěstouny do systému podpory pěstounské péče. Projekt také zvyšuje kapacity odborníků a odbornic z organizací poskytujících péči pěstounským rodinám díky analýze potřeb mužů – pěstounů a odborným konzultacím.

Publikace Muži pěstouni v ČR ke stažení!

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Více…

Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Cílem projektu je podpora většího zapojení mužů do agendy rovných příležitostí žen a mužů, prostřednictvím získání reprezentativních informací a šíření povědomí o postojích mužů k agendě rovných příležitostí žen a mužů.

Projekt Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Více…

logo_urad_vlady